anesteziológ-celková anestéza

MUDr. Henrich Pénzeš – anestéziológ

1990 – 1996 Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

1996 – 2016 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra – lekár

1999 – Špecializácia v odbore anestéziológia a resuscitácia, Bratislava

2005 – Špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, Bratislava

2007 – Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár v odbore anestéziológia a

intenzívna medicína

2016 – Licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné

lekárstvo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

2016 – doteraz súkromný anestéziológ

– účasť na odborných stážach, študijných pobytoch a kongresoch na Slovensku a v zahraničí


PhDr. Martina Pénzešová – anestéziologická sestra

1993 – 1995 Stredná zdravotnícka škola, Nitra

1995 – 2016 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra – sestra

2007 – 2016 Vedúca sestra úseku anestéziológie FN Nitra

2006 – Špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, Bratislava

2008 – Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra v študijnom odbore

všeobecná sestra v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť

2010 – Vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo, FSVaZ, UKF

Nitra

2012 – Vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo, FSVaZ, UKF

Nitra

2014 – Rigorózne konanie v študijnom programe ošetrovateľstvo, FSVaZ, UKF Nitra

2016 – doteraz súkromná anestéziologická sestra

– účasť na odborných stážach, študijných pobytoch a kongresoch na Slovensku a zahraničí