Autor: admin

RP SKZL

Rokovací poriadok Slovenskej komory zubných lekárov

Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora“) podľa ustanovení § 54 a 55 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento

R o ko v a c í p o r i a d o k Slovenskej komory zubných lekárov

Čl. I Všeobecné ustanovenia

§1

1. Právo a povinnosť zúčastniť sa na zasadnutí orgánu komory, regionálnej alebo oblastnej komory a výborov komory (ďalej spoločne aj ako „orgány“ a okrem snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory aj ako „ostatné orgány“) majú jeho členovia. Člen orgánu, ktorý sa zasadnutia nemôže zúčastniť, sa musí riadne ospravedlniť prezidentovi alebo predsedovi príslušného orgánu. Opakovane neospravedlnená neúčasť v priebehu kalendárneho roka sa môže považovať za neaktivitu člena orgánu, ktorá môže byť dôvodom na odvolanie z orgánu alebo začatie disciplinárneho konania.

2. Účasť a práva iných osôb na zasadnutí orgánov vymedzuje tento rokovací poriadok.

3. Zasadnutia orgánov sa môžu zúčastniť len osoby, ktorých účasť bola týmito orgánmi schválená, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 4 až 6). Orgány môžu schváliť účasť osoby aj len na vymedzený bod schváleného programu.

4. Prezident komory, ním poverený viceprezident komory alebo ním poverený člen rady komory sa môže zúčastniť na zasadnutí orgánov regionálnej alebo oblastnej komory, okrem zasadnutia kontrolného výboru regionálnej komory, bez potreby schválenia ich účasti.

5. Zasadnutie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) je prístupné členom komory (regionálnej komory), bez potreby schválenia ich účasti. Člen komory (regionálnej komory) môže toto oprávnenie uplatniť vprípade, ak nie sú vyčerpané kapacitné možnosti rokovacej sály abude zabezpečený nerušený priebeh zasadnutia.

6. Zasadnutie zhromaždenia členov oblastnej komory je prístupné prezidentovi regionálnej komory a viceprezidentovi regionálnej komory a členom rady regionálnej komory bez potreby schválenia ich účasti.

7. Na zasadnutiach orgánov sa môžu za podmienok stanovených v rokovacom poriadku zúčastniť aj pozvaní hostia podľa tohto rokovacieho poriadku. Účasť hosťa na zasadnutí orgánu sa neschvaľuje.

1

Čl. II
Snem komory, zhromaždenie delegátov regionálnej 
komory, zhromaždenie členov oblastnej komory

§2
Zvolávanie z
asadnutí snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory a zhromaždenia členov oblastnej komory

1. Riadne amimoriadne zasadnutia snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory a zhromaždenia členov oblastnej komory sa zvolávajú v súlade so Štatútom komory.

2. Termín a miesto zasadnutia snemu komory oznámi riaditeľ sekretariátu komory pozývacím listom spoločne s programom a materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na rokovanie, poštou doporučene na korešpondenčné adresy delegátov snemu komory alebo elektronicky na ich emailové adresy, najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Termín amiesto konania mimoriadneho zasadnutia snemu komory je riaditeľ sekretariátu komory povinný oznámiť najneskôr do 10 dní pred zasadnutím pozývacím listom spoločne s materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie, a to elektronicky na emailové adresy delegátov snemu komory.

3. Termín a miesto zasadnutia zhromaždenia delegátov regionálnej komory (zhromaždenia členov oblastnej komory) oznámi tajomník sekretariátu regionálnej komory pozývacím listom spoločne s programom a materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na rokovanie doporučene na korešpondenčné adresy delegátov regionálnej komory (členov oblastnej komory) alebo elektronicky na ich emailové adresy, najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Termín a miesto konania mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov regionálnej komory je tajomník sekretariátu regionálnej komory povinný oznámiť najneskôr do 10 dní pred zasadnutím pozývacím listom spoločne s materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie, a to elektronicky na emailové adresy delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

4. Delegát snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a člen zhromaždenia členov oblastnej komory má právo predložiť k doručenému programu a materiálom k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie svoje pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia.

5. Pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia, ktoré vyžadujú vypracovanie analýz, stanovísk, prípravu materiálov alebo iných úkonov od orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) alebo sekretariátu komory (regionálnej komory) sa do prípravy materiálov na najbližšie zasadnutie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) zaradia, ak boli doručené na korešpondenčnú alebo emailovú adresu sekretariátu komory (regionálnej komory) najneskôr 10 dní pred plánovaným najbližším zasadnutím snemu (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory). Výnimočne môžu byť na zasadnutie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) zaradené aj pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia zaslané po tomto termíne, v prípade, že ich prerokovanie bude možné zabezpečiť orgánmi komory (regionálnej komory, oblastnej komory) alebo sekretariátom komory (regionálnej komory). Ostatné pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia budú zaradené na zasadnutie nasledujúceho snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory).

6. Návrhy vnútro-komorových predpisov ich zmien a doplnkov môžu predkladať orgány komory (regionálnej komory, oblastnej komory), výbory komory a členovia komory zásadne v písomnej forme a

2

v paragrafovom znení. Do prípravy materiálov na najbližšie zasadnutie snemu komory sa zaradia iba návrhy doručené na korešpondenčnú alebo emailovú adresu sekretariátu komory najneskôr šesť týždňov pred plánovaným najbližším zasadnutím snemu. Výnimočne môžu byť na rokovanie snemu komory zaradené aj návrhy doručené po tomto termíne v prípade, že bude možné zabezpečiť ich riadne prerokovanie v orgánoch komory a orgánoch regionálnej komory alebo budú potrebné z dôvodu zosúladenia vnútro-komorových predpisov so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi. Ostatné návrhy budú zaradené na rokovanie nasledujúceho snemu komory. V prípade doručenia písomných návrhov nespracovaných vparagrafovom znení, orgány komory alebo sekretariát komory vyzvú navrhovateľa na prepracovanie návrhu v paragrafovom znení. Na návrhy nepredložené ani po výzve orgánov komory alebo sekretariátu komory v paragrafovom znení sa nebude prihliadať.

7. Hostí na zasadnutie snemu komory (zhromaždenie delegátov regionálnej komory) pozýva a schvaľuje rada komory (rada regionálnej komory).

8. Hostí na zasadnutie zhromaždenia členov oblastnej komory pozýva a schvaľuje rada oblastnej komory, a ak nebola zvolená, tak predseda oblastnej komory.

§3
Priebeh zasadnutí snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory a zhromaždenia členov oblastnej komory

1. Zasadnutie snemu komory otvára,vedie avyhlasuje za skončené prezident komory, poverený viceprezident komory alebo člen rady komory podľa §16 Štatútu komory a v prípade ich neprítomnosti predsedajúci zvolený snemom komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci snemu“).

2. Zasadnutie zhromaždenia delegátov regionálnej komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené prezident regionálnej komory, poverený viceprezident regionálnej komory alebo člen rady regionálnej komory podľa § 26 Štatútu komory a v prípade ich neprítomnosti predsedajúci zvolený zhromaždením delegátov regionálnej komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci zhromaždenia delegátov“).

3. Zasadnutie zhromaždenia členov oblastnej komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené predseda oblastnej komory alebo prezident regionálnej komory podľa § 24 Štatútu komory a v prípade jeho neprítomnosti predsedajúci zvolený zhromaždením členov oblastnej komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci zhromaždenia členov“).

4. Zasadnutie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) je uznášaniaschopné, ak je na jeho otvorení prítomná nadpolovičná väčšina jeho delegátov. Zasadnutie zhromaždenia členov oblastnej komory je uznášaniaschopné, ak je na jeho otvorení prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Ak zasadnutie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) nie je uznášaniaschopné, a to ani 30 minút od času, na ktorý bolo zvolané, predsedajúci snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) zasadnutie ukončí.

5. Predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) po otvorení zasadnutia privíta a predstaví hostí a umožní im predniesť príhovor.

6. Po privítaní a predstavení hostí hlasujú delegáti snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a členovia zhromaždenia členov oblastnej komory o jednotlivých pripomienkach, návrhoch, požiadavkách a doplneniach k programu zasadnutia a následne o programe zasadnutia ako celku.

3

7. Po schválení programu zasadnutia si delegáti snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) zvolia po troch členoch mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a dvoch overovateľov uznesenia, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 12). Členovia komisií si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.

8. Po schválení programu zasadnutia si členovia zhromaždenia členov oblastnej komory zvolia jedného člena mandátovej a návrhovej komisie, troch členov volebnej komisie a overovateľa uznesenia, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 12). Členovia volebnej komisie si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.

9. Mandátová komisia v prípade pochybností kontroluje, či bol delegát alebo jeho náhradník riadne zvolený. Mandátová komisia pred každým hlasovaním zaujme stanovisko o uznášaniaschopnosti snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov).

10. Návrhová komisia formuluje a legislatívne upravuje uznesenie snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov).

11. Volebná komisia zodpovedá za správnosť a evidenciu výsledkov hlasovania zo zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov).

12. Pri volebnom zasadnutí snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) sa zvolí aj pracovné predsedníctvo. Počet členov pracovného predsedníctva a jeho kompetencie a počet členov Volebnej komisie pri volebnom zasadnutí snemu (delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) upravuje Volebný poriadok.

13. Po zvolení komisií a pracovného predsedníctva sa prednesú správy v poradí podľa odsekov 14 až 19. Snem komory (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, zhromaždenie členov oblastnej komory) môže na návrh predsedajúceho snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) rozhodnúť o presunutí správ na iný čas a pri viacdňových zasadnutiach aj na iný deň.

14. Predsedajúci snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) podá správu o činnosti komory (regionálnej komory, oblastnej komory).

15. Hospodár komory (regionálnej komory) podá správu ohospodárení komory od posledného zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory).

16. Predseda kontrolného výboru komory (regionálnej komory) podá na zasadnutí snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) správu očinnosti kontrolného výboru komory (regionálnej komory) od posledného zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory).

17. Predseda disciplinárnej komisie komory podá na zasadnutí snemu komory správu o činnosti disciplinárnej komisie komory od posledného zasadnutia snemu komory.

18. Predsedovia jednotlivých výborov komory podajú na zasadnutí snemu komory správy o činnosti jednotlivých výborov od posledného zasadnutia snemu komory.

19. Prezidenti regionálnych komôr (predsedovia oblastných komôr) podajú na zasadnutí snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) správy o činnosti regionálnych komôr (oblastných komôr) od posledného zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory).

4

20. Ďalšie zasadanie snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) prebieha podľa schváleného programu zasadnutia.

§4
Rokovanie na zasadnutiach snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory zhromaždenia členov oblastnej komory

1. Priebeh rokovania počas zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) riadi predsedajúci snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov).

2. Súčasťou jednotlivých bodov schváleného programu zasadnutia je diskusia k nim.

3. Na diskusii ku každému bodu schváleného programu zasadnutia sa môže zúčastniť každý delegát (člen) snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory). Osoby, ktoré sa zúčastnia na zasadnutí (§ 1 ods. 3 až 6) a pozvaní hostia (§ 1 ods. 7) môžu diskutovať výlučne a len so súhlasom alebo na základe výzvy predsedajúceho snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov), ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 5). Prezidentovi komory, viceprezidentovi komory alebo poverenému členovi rady komory sa slovo na zasadnutí zhromaždenia delegátov regionálnej komory (zhromaždenia členov oblastnej komory) udelí vždy, keď oň požiada.

4. Do diskusie ku každému bodu schváleného programu zasadnutia zvlášť sa delegát (člen) snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) prihlasuje zdvihnutím ruky, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 5).

5. Do diskusie k bodu programu zasadnutia označenému ako „Rôzne“ sa delegát snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) prihlasuje písomne predsedajúcemu snemu (zhromaždenia delegátov), a to najneskôr pred otvorením tohto bodu. V prihláške do diskusie sa uvedie meno a priezvisko diskutujúceho a téma, o ktorej chce diskutovať. Priebeh diskusie k jednotlivým písomne prihláseným témam v bode „Rôzne“ sa spravuje podľa odseku 6.

6. Predsedajúci snemu (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) musí umožniť, aby v diskusii k bodu programu mohol raz vystúpiť každý delegát (člen) snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory), ktorý sa do nej prihlásil a trvá na svojom vystúpení.

7. Slovo vdiskusii sa udeľuje najskôr tým delegátom snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a členom zhromaždenia členov oblastnej komory, ktorí chcú predniesť pozmeňujúci návrh, a to v poradí, v akom sa prihlásili. Pri predkladaní pozmeňujúceho návrhu má predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) právo požiadať o jeho predloženie v písomnej forme. O pozmeňujúcom návrhu sa vedie diskusia spôsobom podľa odseku 4 a 6. Po skončení diskusie k pozmeňujúcemu návrhu udelí predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) záverečné slovo jeho prednášateľovi, ktorý ho môže vziať späť. O predloženom pozmeňujúcom návrhu sa vykoná hlasovanie bezodkladne po záverečnom slove jeho prednášateľa.

8. Po rozhodnutí o pozmeňujúcich návrhoch sa slovo v diskusii udeľuje v poradí, v akom sa diskutujúci k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia prihlásili.

5

9. Delegátovi (členovi) snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory), ktorý sa vo svojom diskusnom príspevku odchýlil od obsahu prerokúvaného bodu schváleného programu zasadnutia, môže predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) odobrať slovo.

10. Dĺžka prednesu pozmeňujúceho návrhu trvá najviac 1 minútu. Akýkoľvek iný diskusný príspevok trvá najviac 2 minúty. Po uplynutí maximálnej dĺžky trvania diskusného príspevku môže predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) odobrať slovo. Snem komory (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, zhromaždenie členov oblastnej komory) môže na návrh svojho predsedajúceho vykonať hlasovanie o predĺžení alebo skrátení dĺžky trvania diskusných príspevkov.

§5
Hlasovanie na zasadnutí snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory 
zhromaždenia členov oblastnej komory

1. Okaždom stanovisku, dokumente, rozhodnutí alebo návrhu sa rozhoduje spravidla verejným hlasovaním bez prítomnosti hostí. Pokiaľ právne predpisy alebo Štatút komory neurčujú inak, rozhoduje pri verejnom hlasovaní nadpolovičná väčšina delegátov snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a nadpolovičná väčšina členov zhromaždenia členov oblastnej komory, prítomných v čase hlasovania v rokovacej miestnosti.

2. O každom stanovisku, dokumente, rozhodnutí alebo návrhu môže predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) predložiť návrh na tajné hlasovanie. Tajné hlasovanie sa vykonáva hlasovacími lístkami vkladanými do hlasovacej urny. Pokiaľ právne predpisy alebo Štatút komory neurčujú inak, rozhoduje pri tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov delegátov snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov členov zhromaždenia členov oblastnej komory do hlasovacej urny.

3. Predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) pred každým hlasovaním upozorní, že sa prikročí k hlasovaniu o konkrétnom dokumente, rozhodnutiu alebo návrhu a zistí počet delegátov snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) ačlenov zhromaždenia členov oblastnej komory.

4. Predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) sa pri verejnom hlasovaní pýta delegátov snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a členov zhromaždenia členov oblastnej komory: „kto je za návrh“, „kto je proti návrhu“, „kto sa zdržal“.

5. Pri tajnom hlasovaní ku každej položenej otázke delegáti snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a členovia zhromaždenia členov oblastnej komory uvádzajú alebo krúžkujú jednu z možností „za návrh“, „proti návrhu“ alebo „zdržiava sa“.

6. Za správnosť aevidenciu výsledkov hlasovania zo zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) zodpovedá volebná komisia. Na žiadosť predsedajúceho snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov) oznámi predseda volebnej komisie výsledok hlasovania verejne. Správu o výsledkoch hlasovania poskytuje volebná komisia návrhovej komisii za účelom prípravy uznesenia zo zasadnutia.

7. Hlasovanie v rámci volieb do orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) prebieha podľa Volebného poriadku.

6

§6
Uznesenie zo zasadnutia snemu komory, zhromaždenia delegátov regionálnej k
omory a zhromaždenia členov oblastnej komory

1. Zo zasadnutia snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory) pripraví návrhová komisia návrh uznesenia a predloží ho na overenie a podpis overovateľom uznesenia.

2. Overený návrh uznesenia vrátane príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, predloží predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov,zhromaždenia členov) na schválenie snemu komory (zhromaždeniu delegátov regionálnej komory, zhromaždeniu členov oblastnej komory).

3. Schválené uznesenie podpisuje predsedajúci snemu komory (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov).

4. Schválené uznesenie snemu archivuje sekretariát komory po dobu 5 rokov.

5. Schválené uznesenie zhromaždenia delegátov regionálnej komory (zhromaždenia členov oblastnej komory) archivuje sekretariát regionálnej komory po dobu 5 rokov.

6. Kópiu schváleného uznesenia snemu komory zasiela riaditeľ sekretariátu komory doporučene na korešpondenčné adresy delegátov snemu komory alebo elektronicky na ich emailové adresy a elektronicky na emailové adresy sekretariátov regionálnych komôr, najneskôr do 7 dní od skončenia zasadania snemu komory.

7. Kópiu schváleného uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory zasiela tajomník sekretariátu regionálnej komory elektronicky na emailové adresy členov regionálnej komory a na emailovú adresu riaditeľa sekretariátu komory, najneskôr do 7 dní od skončenia zasadania zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

8. Kópiu schváleného uznesenia zhromaždenia členov oblastnej komory zasiela tajomník sekretariátu regionálnej komory elektronicky na emailové adresy členov oblastnej komory a na emailovú adresu riaditeľa sekretariátu komory, najneskôr do 7 dní od skončenia zasadania zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

§ 6a
Postavenie členov regionálnej komory zídených za účelom voľby delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory, keď regionálna komora nemá zriadené oblastné komory

1. Na postavenie členov regionálnej komory zídených za účelom voľby delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory, keď regionálna komora nemá zriadené oblastné komory, sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 2,7,9 až 12, § 5 ods. 7, § 6 ods. 1 až 3, 5,7.

Čl. III Ostatné orgány

§7
Zvolávanie zasadnutí ostatných orgánov

7

1. Riadne a mimoriadne zasadnutia orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) sa zvolávajú v súlade so Štatútom komory.

2. Termín a miesto konania zasadnutia ostatných orgánov komory oznámi riaditeľ sekretariátu komory pozývacím listom spoločne s programom a materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na rokovanie, poštou doporučene na korešpondenčné adresy členov ostatných orgánov komory alebo elektronicky na ich emailové adresy, najneskôr 7 dní pred ich zasadnutím. Termín a miesto konania mimoriadneho zasadnutia ostatných orgánov komory je riaditeľ sekretariátu komory povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín pred ich zasadnutím pozývacím listom spoločne s materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie, a to elektronicky na emailové adresy členov ostatných orgánov komory ako aj ústne.

3. Termín a miesto konania zasadnutia ostatných orgánov regionálnej komory, pri oblastných komorách na požiadanie predsedu oblastnej komory, oznámi tajomník sekretariátu regionálnej komory pozývacím listom spoločne s programom a materiálmi predkladanými na rokovanie poštou doporučene na korešpondenčné adresy členov ostatných orgánov regionálnej komory (oblastnej komory) alebo elektronicky na ich emailové adresy, najneskôr 7 dní pred ich zasadnutím. Termín a miesto konania mimoriadneho zasadnutia ostatných orgánov regionálnej komory, pri oblastných komorách na požiadanie predsedu oblastnej komory, je tajomník sekretariátu regionálnej komory povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín pred ich zasadnutím pozývacím listom spoločne s materiálmi k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie, a to elektronicky na emailové adresy členov ostatných orgánov regionálnej komory (oblastnej komory) ako aj ústne.

4. Člen ostatných orgánov komory má právo predložiť kdoručenému programu a materiálom k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie orgánov komory svoje pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia.

5. Člen ostatných orgánov regionálnej komory (oblastnej komory) má právo predložiť k doručenému programu a materiálom k jednotlivým bodom programu predkladanými na zasadnutie ostatných orgánov regionálnej komory (oblastnej komory) svoje pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia.

6. Pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia, ktoré vyžadujú vypracovanie analýz, stanovísk, prípravu materiálov alebo iných úkonov od ostatných orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) alebo sekretariátu komory (regionálnej komory) sa do prípravy materiálov na ich najbližšie zasadnutie zaradia, ak boli doručené komore (regionálnej komory, oblastnej komore) písomne najneskôr 7 dní pred ich plánovaným najbližším zasadnutím. Výnimočne môžu byť na zasadnutie ostatných orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) zaradené aj pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia zaslané po tomto termíne, v prípade, že ich riadne prerokovanie bude možné zabezpečiť ostatnými orgánmi komory (regionálnej komory, oblastnej komory). Ostatné pripomienky, návrhy, požiadavky a doplnenia budú zaradené na nasledujúce zasadnutie ostatných orgánov komory.

7. Hostí na zasadnutie ostatných orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) pozýva prezident (predseda) komory (regionálnej komory, oblastnej komory) alebo pozýva a schvaľuje orgán komory (regionálnej komory, oblastnej komory), ktorý ich zvolal.

§8
Priebeh zasadnutí ostatných orgánov

8

1. Zasadnutie ostatných orgánov komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené prezident komory, poverený viceprezident komory alebo člen rady komory podľa § 16 Štatútu komory a v prípade ich neprítomnosti predsedajúci zvolený orgánom komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci orgánu komory“).

2. Zasadnutie ostatných orgánov regionálnej komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené prezident regionálnej komory, poverený viceprezident regionálnej komory alebo člen rady regionálnej komory podľa § 26 Štatútu komory a v prípade ich neprítomnosti predsedajúci zvolený orgánmi regionálnej komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci orgánu regionálnej komory“).

3. Zasadnutie ostatných orgánov oblastnej komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené predseda oblastnej komory alebo prezident regionálnej komory podľa § 24 Štatútu komory a v prípade ich neprítomnosti predsedajúci zvolený orgánom oblastnej komory (ďalej všetci len ako „predsedajúci orgánu oblastnej komory“).

4. Zasadnutia výborov komory otvára, vedie a vyhlasuje za skončené predseda výboru alebo ním poverený člen výboru (ďalej všetci len ako „predsedajúci výboru“).

5. Zasadnutie ostatných orgánov je uznášaniaschopné, ak je na jeho otvorení prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Ak zasadnutie ostatných orgánov nie je uznášaniaschopné, a to ani 30 minút od času, na ktorý bolo zvolané, predsedajúci orgánu komory (regionálnej komory, oblastnej komory) zasadnutie rozpustí a zvolá nové zasadnutie písomne (elektronicky) alebo ústne do 5 dní.

6. Predsedajúci orgánu komory (regionálnej komory, oblastnej komory) po otvorení zasadnutia privíta a predstaví hostí a umožní im predniesť príhovor.

7. Po privítaní a predstavení hostí hlasujú členovia ostatných orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) o jednotlivých pripomienkach, návrhoch, požiadavkách a doplneniach k programu zasadnutia a následne o programe zasadnutia ako celku.

8. Po schválení programu zasadnutia si členovia ostatných orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) zvolia zapisovateľa uznesenia a spomedzi seba najmenej jedného overovateľa.

9. Na začiatku zasadnutia ostatných orgánov komory podá predsedajúci orgánov komory informáciu o činnosti komory a sekretariátu komory a plnení uznesení od posledného zasadnutia ostatných orgánov komory.

10. Na začiatku zasadnutia ostatných orgánov regionálnej komory podá predsedajúci orgánu regionálnej komory informáciu o činnosti komory (regionálnej komory), sekretariátu komory (sekretariátu regionálnej komory) a plnení uznesení od posledného zasadnutia ostatných orgánov regionálnej komory.

11. Na začiatku zasadnutia ostatných orgánov oblastnej komory podá predsedajúci orgánu oblastnej komory informáciu o činnosti komory (regionálnej komory), sekretariátu komory (sekretariátu regionálnej komory) a plnení uznesení od posledného zasadnutia ostatných orgánov oblastnej komory.

12. Na začiatku zasadnutia výborov komory podá predsedajúci výboru informáciu o činnosti výboru a plnení uznesení od posledného zasadnutia výboru a orgánov komory.

13. Predseda kontrolného výboru komory (regionálnej komory) podá na zasadnutí rady komory (regionálnej komory) informáciu o činnosti kontrolného výboru komory (regionálnej komory) od

9

posledného zasadnutia rady komory (rady regionálnej komory). Predseda kontrolného výboru komory (regionálnej komory) podáva, v prípade pozvania, informáciu o činnosti kontrolného výboru komory (regionálnej komory) aj na zasadnutí prezídia komory (regionálnej komory) od posledného zasadnutia prezídia komory (regionálnej komory).

14. Ďalší priebeh zasadnutia ostatných orgánov komory (regionálnej komory,oblastnej komory) prebieha podľa schváleného programu zasadnutia.

15. Zo zasadnutia prezídia komory, rady komory, prezídia regionálnej komory a rady regionálnej komory sa vyhotovuje zvukový záznam v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi komory.

16. Zvukový záznam zo zasadnutia prezídia regionálnej komory a rady regionálnej komory archivuje asprístupňuje sekretariát regionálnej komory po dobu 5 rokov vsúlade správnymi predpismi a vnútornými predpismi komory.

§9
Rokovanie na zasadnutiach ostatných orgánov

1. Priebeh rokovania počas zasadnutia orgánov riadi predsedajúci orgánu.
2. Súčasťou jednotlivých bodov schváleného programu zasadnutia je diskusia k nim. 3. Diskusia v orgánoch prebieha primerane podľa § 4 ods. 3 až 10.

§ 10
Hlasovanie na zasadnutiach ostatných orgánov

1. O každom dokumente, rozhodnutí alebo návrhu sa rozhoduje spravidla verejným hlasovaním bez prítomnosti hostí a osôb, ktorých účasť bola schválená, uvedené sa nevzťahuje na pozvaného predsedu kontrolného výboru komory (regionálnej komory). Pokiaľ právne predpisy alebo Štatút komory neurčujú inak, rozhoduje pri hlasovaní nadpolovičná väčšina členov orgánu prítomných včase hlasovania v rokovacej miestnosti.

2. Predsedajúci orgánu môže predložiť návrh na tajné hlasovanie a návrh dvoch skrutátorov z členov orgánov. Tajné hlasovanie sa vykonáva hlasovacími lístkami vkladanými do hlasovacej urny.

3. Predsedajúci orgánu pred každým hlasovaním upozorní, že sa prikročí k hlasovaniu o konkrétnom dokumente, rozhodnutiu alebo návrhu a zistí počet členov orgánu.

4. Predsedajúci orgánu sa pri verejnom hlasovaní pýta členov orgánu: „kto je za návrh“, „kto je proti návrhu“, „kto sa zdržal“.

5. Pri tajnom hlasovaní ku každej položenej otázke členovia orgánov uvádzajú alebo krúžkujú možnosti „za návrh“, „proti návrhu“ alebo „zdržania sa“.

§ 11
Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí ostatných orgánov

10

1. Zozasadnutia orgánu vyhotoví zapisovateľ uznesenie, ktoré do 4 dní predloží na overenie overovateľom. Zo zasadnutia prezídia komory (regionálnej komory) arady komory (regionálnej komory) zapisovateľ vyhotoví a spoločne s uznesením do 4 dní predloží na overenie aj zápisnicu.

2. Overené uznesenie orgánu komory (regionálnej komory) archivuje sekretariát komory (regionálnej komory) po dobu 5 rokov.

3. Overené uznesenie orgánu oblastnej komory archivuje sekretariát regionálnej komory po dobu 5 rokov.

4. Kópiu overeného uznesenia vrátane príloh a zápisnice orgánu komory bezodkladne zasiela riaditeľ sekretariátu komory doporučene na korešpondenčné adresy členov organu komory a predsedu kontrolného výboru komory alebo elektronicky na ich emailové adresy a elektronicky na emailové adresy sekretariátov regionálnych komôr.

5. Kópiu overeného uznesenia vrátane príloh a zápisnice orgánu regionálnej komory (oblastnej komory) bezodkladne zasiela tajomník sekretariátu regionálnej komory poštou doporučene na korešpondenčné adresy členov organu regionálnej komory (oblastnej komory), predsedu kontrolného výboru komora a predsedu kontrolného výboru regionálnej komory alebo elektronicky na ich emailové adresy a elektronicky na emailovú adresu riaditeľa sekretariátu komory.

6. Kópiu overeného uznesenia a zápisnice výborov komory bezodkladne zasiela predsedajúci výboru doporučene na korešpondenčné adresy členov výboru komory alebo elektronicky na ich emailové adresy.

7. O prípadných námietkach k správnosti už overeného uznesenia alebo zápisnice rozhoduje orgán, zo zasadnutia ktorého bol zápis vyhotovený. O prípadných námietkach k správnosti už overeného uznesenia alebo zápisnice zo zasadnutia prezídia komory (regionálnej komory) a rady komory (regionálnej komory) rozhodnú tieto orgány na základe zvukového záznamu (§ 8 ods. 15 až 17).

Čl. IV Záverečné ustanovenia

§ 12

1. Zrušuje sa rokovací poriadok prijatý snemom komory dňa 25.4.2009 v znení neskorších zmien.

§ 13

1. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 23.11.2018. Novelizovaný na Jarnom sneme SKZL 24.04.2019 v Senci.

prezident
Slovenská komora zubných lekárov

11

dentálna hygiena

Pracujeme s modernou zobrazovacou technikou, kedy môže pacient na veľkej obrazovke, pomocou intraorálnej kamery, detailne vidieť aktuálny stav svojich zubov ako i stav dentálnej hygieny – teda obraz vlastnej starostlivosti o svoj chrup.

naše vybavenie

Zubná súprava A-dec 500

najpredávanejšia zubná súprava na svete od amerického výrobcu A-DEC s jedinečným konceptom a veľmi pohodlným kreslom.

Operačný mikroskop ZEISS OPMI pico, Lupové okuliare Zeiss EyeMag pro F s LED svetlom EyeMag II

práca s malými zubami a ešte menšími štruktúrami v nich vyžaduje zväčšenie, pretože čo lekár nevidí, len ťažko vyšetrí a ešte ťažšie ošetrí. Nemecká spoločnosť Carl Zeiss patrí v zdravotníckej optike medzi top kvalitu.

Rajský plyn – Entonox

Ošetrenie u zubného lekára často nie je príjemné, niektorí z nás sú citlivejší, iní majú traumu z minulosti, Oxid dusný (N2O), známy tiež ako rajský plyn, má rýchly sedatívny, analgetický a euforický účinok, pomôže zvládnuť úzkosť a paniku pred zubným ošetrením a spríjemní čas počas ošetrenia. Je neoceniteľným pomocníkom najmä u detí. Spoločnosť Linde distribuuje Entonox s N2O v pomere 1:1 s plynným kyslíkom O2, preto je jeho inhalácia bezpečná aj pre najmenších.

Downpack & Backfill

Najmodernejšie plnenie koreňových kanálikov vertikálnou kondenzáciou teplou gutaperčou Endo-Master

Endomotor

Preparácia koreňových kanálikov špeciálnym endomotorom, citlivým na zmeny krútiaceho momentu, prevencia pred oddelením nástroja v kanáliku, X-smart Dentsply

Sterilizovanie parou autoklávom Lina 17 MB W&H

Dezinfekcia a lublikácia násadcov automatickým dávkovačom dezinfekčného činidla a oleja Assistina 301 plus

Intraorálny RTG prístroj Planmeca Prostyle

Najmodernejšia nepriama rádioviziografia pomocou laserového čítania magnetických fólií, ProScanner od Planmeca.

Elektrokauter

Elektrochirurgia má veľké uplatnenie aj v zubnom lekárstve, umožňuje nám zhotoviť výplne, preparáciu na korunku, odtlačky a menšie chirurgické zákroky bez krvácania a použitia skalpela.

Colténe PerFect TCS II

V prípade potreby stiahnutia fixnej protetickej práce používame rýchly a bezbolestný sťahovač Anthogyr SafeRelax

Miešanie odtlačkových hmôt moderným a rýchlym spôsobom pre kvalitné a presné zhotovenie odtlačku Vaších zubov, 3M ESPE Pentamix.

bielenie zubov

Garantujeme odtieň B1 (najsvetlejší prirodzený odtieň).

Bieliace gély bez konzervantov.

Používame karbamid peroxid, bezpečnejší ako peroxid vodíka.

Bielenie, ktoré funguje.

PureWhitening